Deklaracja dostępności - Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle


Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu w Jaśle.

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-13. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest:

  • Sebastian Rolek

e-mail: sekretariat@pup-jaslo.pl
telefon: 13 4463492 wew.53 (stanowisko ds. Informatyki).

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek posiada dwa wejścia – główne od strony ul. Rynek i wejście awaryjne od strony parkingu wewnętrznego. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą dostać się do budynku wejściem od strony parkingu za pomocą windy z poziomu zerowego. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Przy głównym wejściu umieszczona jest informacja dla osób niepełnosprawnych jak korzystać z windy.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Pracownicy Urzędu mają obowiązek udzielenia wszelkiej pomocy osobom niepełnosprawnym w dotarciu do miejsca lub stanowiska.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Budynek wyposażony jest w windę łączącą wszystkie kondygnacje. Drzwi windy otwierają się automatycznie.
Budynek nie posiada:

  • oznaczeń w alfabecie Braille'a,
  • oznaczeń kontrastowych,
  • pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na ogólnodostępnym parkingu przed budynkiem przy ul. Kaziemierza Wielkiego wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Urzędzie przy pomocy asystenta.
Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest załatwianie spraw w Urzędzie. Asystent nie jest zobowiązany do przedstawiania dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego PJM, systemu językowo-migowego SJM ani sposobu komunikowania się osób głuchoniemych SKOGN.

Jednocześnie informujemy, że Urząd nie zapewnia dostępu do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN.

Załączniki
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.pdf (pdf, 65 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę